Privacyverklaring

For a change is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Annemarie Mars (eigenaar For a change en tevens Functionaris Gegevensbescherming)
KvK 3016 83 78
IJsselstein
+31 6 22 453 493
annemarie.mars@forachange.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk en het doel waarvoor ik het verwerk

For a change verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

In deze privacyverklaring maak ik een onderscheid tussen:

 • aanvragers van offertes en opdrachtgevers
 • abonnees van mijn @rtikelenreeks
 • mensen die mijn gratis e-books van mijn websites downloaden.

Van aanvragers van offertes en opdrachtgevers verwerk ik de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Organisatie
 • Functie
 • Postadres
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze gegevens gebruik ik voor het maken van een offerte, het onderhouden van mondeling en schriftelijk contact, het verwerken van betalingen en het na afloop van de opdracht monitoren van de opbrengsten van de opdracht.

Voor abonnees van mijn @rtikelenreeks -die zich altijd via opt-in aanmelden) verzamel ik de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Emailadres

Deze gegevens gebruik ik om vervolgafleveringen te sturen en om de respons op de reeks te analyseren teneinde deze te verbeteren.

Van mensen die gratis e-books en hulpmiddelen op mijn website downloaden verzamel ik de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Emailadres

Deze gebruik ik alleen om een beeld te krijgen van de aard en omvang van de belangstelling van deze producten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@forachange.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

For a change neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van For a change) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

For a change bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

 • Aanvragers van een offerte: gegevens worden verwijderd indien de offerte niet tot een opdracht leidt
 • Opdrachtgevers: wettelijke fiscale termijn van 7 jaar
 • Abonnees van de @rtikelenreeks: gegevens worden verwijderd bij afmelding Mensen die e-books en hulpmiddelen downloaden: 2 jaar om eventuele trends in downloadgedrag te kunnen signaleren

Delen van persoonsgegevens met derden

For a change verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. For a change blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

For a change gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door For a change en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@forachange.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . For a change wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

For a change neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@forachange.nl